DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Zawiercie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zawiercie.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Smoleń
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 795688083

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów oraz wejście B z tyłu budynku dla pracowników urzędu). Przy schodach do wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi z wideodomofonem powiadamiającym Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, naprzeciwko wejścia głównego. Wejście oraz korytarze nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze.

W budynku nie ma windy /Inwestycja dobudowy windy - sierpień 2022r./

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa) znajduje się na parterze na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Grupa osób zatrudnionych w urzędzie ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje część pomieszczeń na parterze i na 1 piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. Do USC prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze USC. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W USC nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci USC korzystają z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do USC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

3. Wydział Komunikacji Społecznej

Referat: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-400 Zawiercie

Do COP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy referatu.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia COP znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

Do WGK prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie

na parterze budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

W WGK nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci WGK mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do WGK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

5. Wydział Podatków, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

Do WP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie

na parterze budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

W WP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci WP mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do WP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Referat Rewitalizacji, ul Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie Pomieszczenia komórki są zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Marszałkowskiej 29 w Zawierciu. Posiada odrębne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy referatu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Straż Miejska (posterunek terenowy), ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie

Pomieszczenia komórki są zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Marszałkowskiej 29 w Zawierciu. Posiada odrębne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy posterunku SM.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

8. Referat: Galeria Stara Łaźnia , ul. Westerplatte 2

Do Galerii prowadzą dwa wejścia: jedno ogólnodostępne w godzinach pracy, drugie dla niepełnosprawnych z boku budynku.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia Galerii znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.